REGULAMIN NIGHTSKATING BIAŁYSTOK

DEFINICJE:

§1

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Regulamin” – określa zasady i warunki Przejazdów oraz zachowania Uczestników podczas Nightskating Białystok.
 2. „NS Team” –  grupa przeszkolonych rolkarzy pomagająca Policji w zabezpieczeniu przejazdu w specjalnie oznaczonych kamizelkach.
 3. „Przejazd” – część Wydarzenia, w której Uczestnicy poruszają się w peletonie po ustalonej przez Organizatora trasie, biegnącej głównymi ulicami Białegostoku, zabezpieczona przez Policję oraz członków NS Team.
 4. „Peleton” – zwarta grupa rolkarzy, składająca się z Uczestników Przejazdu, umiejscowiona między członkami NS Team, zabezpieczającymi Przejazd z przodu i tyłu.
 5. „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Przejeździe.
 6. „Organizator” – Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie.
 7. „Wydarzenie” – zgromadzenie publiczne, którego głównym elementem jest Przejazd rolkarzy w Peletonie po określonej trasie, rozpoczynające się i kończące zbiórką w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i o określonej porze.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 2. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz podczas Przejazdów u Organizatora Wydarzenia.
 3. W Przejazdach mogą wziąć udział wszystkie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach, posiadające zdolność sprawnego hamowania i skręcania.
 4. Dzieci do 13 roku życia powinny brać udział w Przejazdach pod nadzorem opiekuna prawnego.
 5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Dla osób powyżej 18 roku życia zalecana jest jazda w kasku, komplecie ochraniaczy oraz z elementami odblaskowymi.
 6. Podczas Przejazdów Uczestnicy zobowiązani są do trzymania się prawej strony jezdni, aby w razie potrzeby umożliwić przejazd członkom NS Team oraz służbom ratunkowym i porządkowym.
 7. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innym Uczestnikom.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez Uczestników Wydarzenia.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie Uczestników i tym samym nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na skutek działalności Uczestników.
 10. Uczestnicy podczas całego Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zaleceń członków NS Team oraz służb porządkowych i ratunkowych.
 11. W przypadku podjęcia przez Uczestnika decyzji o rezygnacji z Przejazdu, powinien on zjechać z trasy sprawnie i nie utrudniając go innym Uczestnikom. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie sam tego dokonać, powinien poprosić o pomoc członka NS Team.
 12. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 13. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 14. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas Wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 15. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych oraz stwarzających zagrożenie innym Uczestnikom.
 16. Zabrania się sprzedaży, reklamowania i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
 17. Osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników mogą zostać upomniane lub wyproszone z Wydarzenia przez Organizatora lub służby porządkowe.
 18. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny ze zgodą Uczestników na publikację zdjęć przedstawiających ich wizerunek w Internecie, prasie oraz materiałach reklamowych Organizatora.
 19. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia Przejazdu.
 20. W przypadku spraw, które nie zostały objęte Regulaminem kwestie sporne rozwiązuje Organizator.